Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce

Podle ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , zastupitelstvo obce povinně musí zřídit kontrolní výbor a finanční výbor.
Předsedou výborů je vždy člen zastupitelstva obce.

Podle ustanovení § 118 výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce:
1. Kontrolní výbor:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
b) kontroluje dodržování právních předpisů jednak ostatními výbory
a také zaměstnanci obecního úřadu
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
2. Finanční výbor:
a) kontroluje hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Výbory se ze své činnosti odpovídají pouze zastupitelstvu obce (viz §118 zákona). Z toho vyplývá, že starosta obce nemůže uvedeným výborům ukládat provádění kontrol ve smyslu zákona o finanční kontrole.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (viz §119 zákona).

Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce Milešovice

I.
Úvod

Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje provádějí kontrolní činnost:

 1. z podnětu zastupitelstva kraje (§118 odst.1 zákona o obcích)
 2. na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce
 3. kromě uvedeného se dále finanční výbor řídí podle §119 odst. 2 a kontrolní výbor podle §119 odst.3 zákona o obcích

Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem.

II.
Obecná ustanovení

 1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina - členové přísl. výboru. Předseda výboru má právo požádat vedoucího přísl. odboru/oddělení obecního úřadu o zaměstnance - odborníka, kterého poté jmenuje členem kontrolní skupiny.
 2. Předseda výboru určí členy kontrolní skupiny, kterým předá písemné pověření pro provedení přísl. kontroly.
 3. Pověření musí obsahovat:
  1. označení kontrolního a kontrolovaného orgánu
  2. jména kontrolních pracovníků vč. určení vedoucího kontrolní skupiny
  3. předmět kontroly, kontrolované období
  4. termín zahájení kontroly
 4. Provedení kontroly musí být kontrolované osobě oznámeno písemně, minimálně 7 dnů před jejím provedením.

III.
Postup při provádění kontroly

 1. Předseda výboru je oprávněn být přítomen zahájení kontroly a při projednání výsledků kontroly. Kontroluje práci kontrolních pracovníků v průběhu kontroly, ukládá jim pokyny, poskytuje metodickou pomoc.
 2. Pracovníci provádějící kontrolu jsou povinni zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni kontrolovanému subjektu na požádání prokázat doklady.
 3. Kontrolující jsou povinni:
  1. šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob
  2. zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s přísl. právními předpisy
  3. zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolované osobě
  4. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností
  5. poskytovat na svěřeném úseku metodickou pomoc
  6. řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a vedoucího kontrolního orgánu
  7. pořídit o výsledcích kontroly protokol
 4. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění kontroly, zajišťuje účinnost a hospodárnost její práce. Při této činnosti se řídí pokyny předsedy přísl. výboru.
 5. Závažné nedostatky, zjištěné při kontrole, oznamuje vedoucí kontrolní skupiny ihned předsedovi výboru. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly, předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o oznámení informuje prostřednictvím starosty obce zastupitelstvo obce.

IV.
Zápis o kontrole

 1. Kontrolní skupina po ukončení kontrolní akce vypracuje o výsledku kontroly zápis o kontrole
 2. V zápisu o kontrole se uvede zejména:
  1. označení kontrolního a kontrolovaného orgánu
  2. jména kontrolujících
  3. místo a čas provedení kontroly
  4. předmět kontroly
  5. všechna kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny
  6. jména osob zodpovědných za zjištěné nedostatky
  7. návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků
  8. označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá
 3. Zápis o kontrole podepíší všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.
 4. Po vyhotovení zápisu předseda výboru, spolu s vedoucím kontrolní skupiny, seznámí s obsahem zápisu o kontrole vedoucího kontrolovaného subjektu nebo jeho zástupce a poté mu předá jedno vyhotovení zápisu o kontrole. Odmítne-li odpovědná osoba převzetí zápisu o kontrole podepsat, vyznačí předseda výboru tuto skutečnost na kontrolním zápisu.
 5. Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole může vedoucí kontrolovaného subjektu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě stanovené předsedou výboru při seznámení a předání zápisu.
 6. O námitkách rozhodne přísl. výbor nadpoloviční většinou hlasu do 30 dnů ode dne doručení námitek a toto rozhodnutí podepíše předseda výboru. Při uvedeném rozhodování se nepostupuje podle správního řádu.
 7. Výbor předloží zápis o kontrole zastupitelstvu obce spolu s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
 8. Předseda výboru vede přehlednou evidenci zápisů o kontrole.

V.
Následná kontrola

 1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o výsledku kontroly provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.
 2. O výsledku následné kontroly se pořizuje protokol o následné kontrole, se kterým seznámí vedoucí kontrolní skupiny kontrolovanou osobu. Podpisem tohoto protokolu stvrzují kontrolované osoby jeho obsah a převzetí.

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Protokoly o výsledku následné kontroly se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole u předsedy výboru.
 2. Kontrolní řád – nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem obce Milešovice.

Zastupitelstvo obce Milešovice schválilo tento Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce


dne: 23. 8. 2004                                usnesením č.: 8/2004


Michal Polanský v.r.
starosta obce

Mgr. Hana Třetinová v.r.
místostarosta obce


Přílohy:

1) vzor POVĚŘENÍ
2) vzor OZNÁMENÍ
3) vzor ZÁPIS O KONTROLE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 1

V Milešovicích dne :

POVĚŘENÍ

V souladu s čl. II. odst. 2 Kontrolního řádu výborů zastupitelstva obce Milešovice

p o v ě ř u j i 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
( uvést jména a funkce příslušných pracovníků,
určit vedoucího kontrolní skupiny )


aby v době do ..................................... provedli kontrolu u ................................................................................................................
předseda výboru

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 2

V Milešovicích dne:

Oznámení kontrolní akce

V souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 Kontrolního řádu výborů zastupitelstva obce Milešovice Vám sděluji, že u Vámi řízeného ...................................................................
........................................bude provedena

k o n t r o l a 

se zaměřením na : ............................................ za období : ...........................................,
kterou ve dnech ................................................... provedou členové ...............................
výboru zastupitelstva obce. Při zahájení uvedené akce Vám bude předloženo pověření
k jejímu provedení.

K objektivnímu kontrolnímu zjištění je nezbytná účast příslušných zaměstnanců Vámi řízeného ..................................................... .

S pozdravem ................................................
předseda výboru


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 3

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA OBCE MILEŠOVICE

ZÁPIS O KONTROLE
č.j. : F - 01/2003

Výtisk č. : _______

Kontrola byla provedena kontrolní skupinou finančního výboru zastupitelstva obce Milešovice u .............................................................................. :

Vedoucí kontrolní skupiny : ____________________________
Členové kontrolní skupiny : ____________________________
Kontrola byla provedena v době od ________________ do _________________

Předmět kontroly : ________________________________________________
Kontrolované období : __________________________________

Kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny :


__________________________________________________________________
Jména osob zodpovědných za zjištěné nedostatky :

__________________________________________________________________
Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků :

__________________________________________________________________
Seznam a označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá :

__________________________________________________________________Podpisy kontrolujících :

Vedoucí kontrolní skupiny : ______________________

Členové kontrolní skupiny : _______________________

_______________________V Milešovicích dne : ________________

Podpis předsedy finančního výboru __________________________________S uvedeným zápisem o kontrole byl předsedou finančního výboru, za přítomnosti vedoucího kontrolní skupiny, seznámen vedoucí kontrolovaného subjektu - pan/paní ............................
....................................................... dne : ...................................................

Potvrzení převzetí zápisu o kontrole : ____________________________

 

Poučení:

Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole může vedoucí kontrolovaného subjektu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě stanovené předsedou finančního výboru při seznámení a předání zápisu.

O námitkách rozhodne finanční výbor nadpoloviční většinou hlasů do 30 dnů ode dne doručení námitek. Při uvedeném rozhodování se nepostupuje podle správního řádu.


________________________________________________________

Výbor předložil zápis o kontrole zastupitelstvu obce spolu s příp. vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala dne : ................................ .Zastupitelstvo obce po projednání zápisu z kontroly přijalo usnesení č.: .........................
s tímto textem :

.......................................................................................... ....................................................

........................................................................................... .....................................................

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti