Jednací řád obce Milešovice

OBEC MILEŠOVICE
JEDNACÍ ŘÁD

Obec: Milešovice
Adresa : Milešovice 68, 683 54 p. Otnice
Projednáno a schváleno v ZO: 26.10. 2006
Organizační řád nabývá účinnosti: 26.10. 2006

OBSAH:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Základní ustanovení
 3. Práva a povinnosti členů zastupitelstva
 4. Příprava zasedání zastupitelstva
 5. Jednání zastupitelstva
 6. Příprava a usnesení zastupitelstva
 7. Postup při hlasování zastupitelstva
 8. Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva
 9. Zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva
 10. Závěrečná ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další činnosti zastupitelstva obce.
 2. Ve věcech upravených tímto Jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

Čl. 2
Základní ustanovení

 1. Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán samosprávy obce rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti obce ( § 35 odst. 1 ), ve věcech přenesené působnosti jen tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

 2. Vykonává působnost vymezenou v ustanovení § 84 a § 85 a některých věcech uvedených v § 102 odst. 2 písm. d), f), j) a l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 3. V obci, kde se rada obce nevolí ( § 99 odst. 2 ), vykonává její pravomoc starosta.

 4. Zastupitelstvo má 7 členů zvolených v komunálních volbách.

 1. Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Časový plán stanoví zastupitelstvo obce zpravidla na období šesti měsíců.

 1. Každý občan obce, který dosáhl 18 let věku, a fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku a vlastní na území obce nemovitost, může:

  • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto Jednacím řádem

  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, nahlížet do zápisů a usnesení ZO, zápisů výborů ZO a pořizovat si z nich výpisy

  • požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti ZO

  • je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů

  • podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; podání se vyřizuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů

 2. Mimořádné zasedání může být svoláno k projednání mimořádných nebo závažných úkolů, které nesnesou odklad. Mimořádné zasedání svolává:

  • starosta obce
   požádá-li o to jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje; 
   zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu
 3. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu zasedání ZO; informace se vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním ZO

 4. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

Čl. 3
Práva a povinnosti členů zastupitelstva

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib. Mandát vykonává osobně a v souladu se svým slibem. Není přitom vázán žádnými příkazy.

 1. Člen zastupitelstva má právo:
  • předkládat návrhy zastupitelstvu obce a dalším orgánům, jejichž je členem
  • vznášet dotazy, připomínky a podněty ke starostovi obce, výborům a vedoucím organizačních složek, které obec zřizuje; informace musí být podány bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost
  • požadovat od zaměstnanců obce informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva, pokud nejde o informace, na které se vztahují zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů
 2. Člen zastupitelstva má povinnost:
  • zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, případně jiných orgánů, jejichž je členem a plnit úkoly
  • účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných
  • hájit zájmy občanů obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce 
  • člen zastupitelstva obce ( § 83 odst. 2 ) , u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat; o tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce
    

Čl. 4
Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce , přitom stanoví zejména:
  1. dobu a místo zasedání
  2. způsob, termín a formu předkládání návrhů k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZO (právo předkládat návrhy mají členové ZO a výbory)
  3. způsob projednání materiálů a návrhy na opatření
 2. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva obce jeho členům.
 3. Materiály pro jednání ZO obsahují:
  1. název materiálu
  2. vlastní obsah
  3. návrh usnesení a důvodovou zprávu
 4. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZO komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 5. V mimořádných a naléhavých případech mohou být písemné podklady předloženy členům zastupitelstva obce přímo na zasedání. O jejich zařazení rozhodne ZO.

Čl. 5
Jednání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. V jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva obce (dále se uvádí jen předsedající).
 2. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže tomu tak není, předsedající ukončí zasedání a do 15 dnů se svolá náhradní zasedání.
 3. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby zasedání zastupitelstva obce mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 4. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno. Konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá hlasovat o programu jednání, jmenuje zapisovatele zasedání, navrhne člena zastupitelstva za navrhovatele usnesení a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byly k zápisu z předchozího jednání vzneseny námitky a pokud byly, uvede jaké.
 5. Zápis, proti němuž nebyly do zahájení následujícího zastupitelstva obce vzneseny námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky proti zápisu uplatněny, rozhodne o nich nejbližší zasedání zastupitelstva obce po vyjádření ověřovatelů. Zápis z předchozího zasedání je i při zasedání zastupitelstva obce k nahlédnutí.
 6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení Jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 7. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit ke dvěma nebo i více bodům programu jednání.
 8. Požádá-li na zasedání o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 9. Občané obce Milešovice mohou vyjadřovat své stanovisko k projednávané věci do konce rozpravy k danému tématu. O udělení slova žádají přítomné osoby zvednutím ruky.
 10. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
  • nikdo nemůže mluvit o téže věci vícekrát než dvakrát
  • doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut
  • technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut
 11. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
 12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 13. Průběh zasedání zastupitelstva obce nesmí být rušen. Předsedající může vykázat rušitele z místa konání jednání zastupitelstva obce.
 14. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program zasedání vyčerpán a byla-li k jeho jednotlivým bodům přijata usnesení.
 15. Předsedající prohlásí zasedání rovněž za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu všech jeho členů, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. Náhradní zasedání k neprojednaným bodům programu se svolává do 15 dnů .
   

Čl. 6
Příprava a usnesení zastupitelstva

 1. Návrh usnesení, předkládaný zastupitelstvu obce navrhovatelem usnesení ke schválení, vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva obce.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně a adresně a pokud usnesení obsahuje uložení úkolu, pak i s termíny a určením odpovědnosti za jeho plnění.
 3. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají také úkoly v samostatné působnosti starostovi, místostarostovi, členům zastupitelstva a obecnímu úřadu.

Čl. 7
Postup při hlasování zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je.li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, předsedající stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování.
 3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, předsedající stanoví pořadí pro postupné hlasování.
 4. V případě uplatnění jednoho nebo více protinávrhů hlasuje se o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány. Po schválení některého protinávrhu se o ostatních již nehlasuje.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve volební strany v zastupitelstvu, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání obce se přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá předsedající. Po skončení dohodovacího řízení předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh většinu, předsedající konstatuje, že návrh usnesení k danému bodu nebyl schválen.
 6. Nepřijme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 7. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce.
  Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
 8. Usnesení zastupitelstva obce a právní předpisy obce podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Usnesení je zpracováno v potřebném množství výtisků do 7 pracovních dnů.
 9. Usnesení zastupitelstva obce se vyvěsí na úřední desce obecního úřadu. Zveřejnění usnesení se provede tak, aby nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
   

Čl. 8
Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta , zvolení ověřovatelé a určený zapisovatel. Obecní úřad vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a zpráv o jejich plnění. Zápis i usnesení ze zasedání bude číslováno vzestupnou řadou od ustavujícího 1. zasedání zastupitelstva obce.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání zastupitelstva obce a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, písemné návrhy a dotazy podané při zasedání.
 3. V zápise se uvádí:
  • den a místo zasedání
  • hodina zahájení a ukončení
  • doba přerušení
  • jména zvolených ověřovatelů zápisu a jmenovaného zapisovatele
  • počet přítomných členů zastupitelstva obce
  • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
  • schválený pořad jednání
  • průběh rozpravy se jmény řečníků
  • podané návrhy
  • průběh a výsledky hlasování
  • podané dotazy a návrhy
  • přijatá usnesení
  • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu
 4. Zápis se vyhotovuje do 7 pracovních dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.
 5. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
   

Čl. 9
Zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva

 1. Plnění přijatých usnesení zabezpečuje starosta obce. Rozpracuje přijatá usnesení na dílčí úkoly a učiní opatření k jejich zabezpečení a splnění.
 2. S plněním usnesení zastupitelstva, s vyřízením podnětů a připomínek členů zastupitelstva, občanů seznámí starosta na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
 3. Výbory zastupitelstva obce sledují opatření a kontrolují jejich plnění ve věcech. Které spadají do jejich působení.
 4. Kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor.
   

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád je zpracován podle zákona č. 313/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zrušuje se Jednací řád zastupitelstva obce Milešovice ze dne 19.9. 2005.
 3. Tento Jednací řád obce Milešovice byl schválen Zastupitelstvem obce Milešovice na ustavujícím zasedání, konaném dne 26.10. 2006, nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.

 

Jednací řád obce Milešovice nabývá účinnosti dnem schválení ZO, tj. 26.10. 2006

 

V Milešovicích dne 26.10. 2006

 
starosta obce: Ján Hrazdira
místostarosta obce: Libor Ondra 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti