Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Obec Milešovice
Zastupitelstvo obce Milešovice 
Obecně závazná vyhláška obce Milešovice č.1/2017,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
 

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 13. 3. 2017 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Stanovení školských obvodů

Na základě uzavřené dohody obcí Otnice, Bošovice, Lovčičky a Milešovice o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Milešovice částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy, Otnice, příspěvkové organizace, Školní 352, 683 54 Otnice, IČO 46270868 zřízené obcí Otnice.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

starosta: Michal Polanský

místostarosta: Ing. Bohdan Tišer

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.3.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 4. 2017

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti