Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

OBEC MILEŠOVICE
Milešovice 68; 683 54 Otnice;IČO 00292052; KB Vyškov 6629-731/0100;tel/fax 544240014; e-mail: starosta@milesovice.cz
Obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Milešovice
 

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 2.3.2015 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milešovice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  1. Biologické odpady
  2. Papír
  3. Plasty včetně PET lahví
  4. Sklo
  5. Kovy
  6. Nebezpečné odpady
  7. Objemný odpad
  8. Směsný komunální odpad
    
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
   

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Je pravidelně vyvážen firmou Respono a.s., Cukrovarská486/16, Vyškov.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na 3 stanovištích:

  • U kapličky
  • U prodejny potravin
  • Lokalita Homola

Kontejner na biologický odpad je umístěným v areálu za OÚ. V obci je rozmístěno 26 ks hnědých nádob na bioodpad.

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. Biologické odpady, barva hnědá
  2. Papír, barva modrá
  3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
  4. Sklo, barva zelená
  5. Kovový odpad, barva žlutá (např. čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a nápojů)
    
 2. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 3. Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Otnicích, U Parku 537 nebo ve sběrném dvoře ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469.

 

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně firmou Respono a.s. jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase.

 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Otnicích, U Parku 537 nebo ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469.

 

Čl. 5
Sběr objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase.

 3. Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrných dvorech v Otnicích a ve Slavkově u Brna.

 4. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. typizované sběrné nádoby – popelnice, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
    
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné si individuálně objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu objednatele.

 

Čl. 8
Přechodná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 14/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milešovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 10. 12. 2001

 

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. 3. 2015

 

 

starosta obce: Michal Polanský

místostarosta obce: Ing. Bohdan Tišer                                                                                        

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 3. 3. 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 20. 3. 2015 


1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti