Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC MILEŠOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Milešovice

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 9. 5. 2011 usnesením č.4    usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů  ( např. větve, tráva, rostlinné zbytky z pěstební činnosti a další), které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

Čl. 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

  1. Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat za vhodných klimatických podmínek (pouze ve dnech, kdy není bezvětří nebo teplotní inverze), a jen tak, aby ostatní obyvatelé nebyli obtěžováni kouřem.
  2. Suché rostlinné materiály dle  podmínek  uvedených v čl. 1 lze spalovat v tyto dny:
    • středa v době od 14:00 do 19:00 hodin
    • sobota v době od 09:00 do 15:00 hodin  
  3. Suché rostlinné materiály dle čl.1 nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

starosta obce: Michal Polanský

místostarosta obce: Ivo Petlák

 

Vyvěšeno na úřední desce: 11.5.2011

Sejmuto z úřední desky: 27.5.2011

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti