Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MILEŠOVICE č. 1/2005

O POŽÁRNÍM ŘÁDU OBCE MILEŠOVICE.

Zastupitelstvo obce Milešovice konané dne 18. 4. 2005 vydává podle ustanovení §10 písm.d) a §84 odst.2 písm..i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů , § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o požárním řádu obce Milešovice .

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Milešovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 1. Za zabezpečení pož. ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Milešovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimo-řádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
  1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Otnice.
  2. Jednotka hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, požární stanice Slavkov u Brna.
  3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Křenovice
 3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
  1. pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1× ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.
  2. pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu p. Michala Polanského starostu obce.

Čl. 3
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

 1. Za akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob se považují akce:
  1. v objektech, ve kterých se účastní více než 200 osob (zejména plesy, diskotéky, taneční zábavy , párty a podobné společenské události.
  2. na otevřených prostranstvích (ulice,rekreační areál u koupaliště, sportovní areál a jiná prostranství), kterých se účastní více než 500 osob.
 2. Akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob, lze uskutečňovat pouze v objektech a na místech splňujících požadavky na bezpečnou evakuaci osob a na včasný příjezd požárních vozidel.
 3. Pořadatel akce, které se zúčastňuje větší počet osob je povinen:
  1. určit osobu odpovědnou za stav požární ochrany při této akci
  2. zřídit podle rozsahu a nebezpečí akce preventivní požární hlídku k přímému hašení vzniklého požáru a k zajištění evakuace ohrožených osob a zajistit jejich přesun do bezpečí.
   Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků takové akce a složitosti místa konání.Vždy musí jít nejméně o jednu tříčlennou preventivní požární hlídku rozšířenou o minimálně jednoho dalšího člena na každých 200 osob nad stanovený mezní počet osob uvedených v odstavci 1).
  3. určit podle rozsahu a nebezpečí akce druh a počet hasících přístrojů ( Vždy musí jít nejméně o tři hasící přístroje, (funkční, po platné revizi) a náhradní možnost hašení ( např. požární hydranty) se zajištěním funkčnosti náhradního řešení a reálnosti jeho použití.
  4. určit evakuační cesty a východy z objektu (prostranství) a zajistit jejich trvalou průchodnost a možnost rychlého použití v případě požáru nebo jiného potencionálního ohrožení
  5. určit způsob vyhlášení požárního poplachu při akci
  6. stanovit a zajistit nouzové zdroje osvětlení
  7. stanovit způsob ohlášení požáru a přivolání pomoci a jeho zajištění
  8. určit začátek a konec akce
 4. Písemně stanovená opatření podle odstavce 3, pořadatel předá majiteli objektu (prostranství) k ověření a schválení,pokud není sám majitelem objektu nebo prostranství.
  Písemně stanovená opatření podle odstavce 3, si pořadatel v jednom vyhotovení ponechá a jedno vyhotovení předá Obecnímu úřadu ke schválení a případným připomínkám .Předání kopie opatření pro Obecní úřad musí být realizováno nejméně 1 týden před termínem konání akce.
  Pokud stanovená a schválená opatření nebudou při akci plněna, může majitel objektu nebo kontrolní orgán státní správy ( SPD HZS) nařídit pořadateli vyloučení z používání požárně nebezpečných technologií nebo uložit pořadateli akci ukončit.
 5. Majitelé objektů nebo prostorů, kde jsou nebo mohou být provozovány akce uvedené v odst. 1), činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, jsou povinni přijímat požárně bezpečnostní opatření i ve vztahu k dalším nájemcům a pořadatelům akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob ( viz odst. 1) a budou tyto akce realizovat v jejich objektech nebo jejich prostorách.

Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  1. letní období, období sucha,žně .Požární bezpečnost je v tomto období zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů v katastru obce a upozorněním občanů obce na zvýšené riziko vzniku požárů. .Občané jsou v plném rozsahu seznámeni s obsahem Nařízení JmK k období sucha. č.164 ze dne 21.5.2004.
  2. topná sezóna,upozornění na zvýšené riziko vzniku požáru a povinnost občanů zabezpečit prohlídky komínových těles.

Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 1. Přijetí hlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimo-řádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami pož. ochrany, uvedenými v čl. 2.

Čl. 6
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příl. č.1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.1.která je nedílnou součástí požárního řádu obce.
 2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do Hasičské zbrojnice Milešovice.

Čl. 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah::
  1. přirozené
   řeka  ……………………….a přírodní rybníky ……………. kapacita cca ……. m3
  2. umělé
   hydrantová síť veřejného vodovodu VaK Vyškov, požární nádrř – kapacita ……m3.
 2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje..
 3. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný pří-jezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 1. Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“
  1. Obecní úřad Milešovice 544256101 08 - 15hod.
 2. Telefonní automat před požární zbrojnicí se symbolem telefonního čísla „150“
  ​Ohlašovny vybavit ŘÁDEM OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

Čl. 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 1. požární siréna
 2. místním rozhlasem – požární poplach je vyhlašován pomocí desky se signálem „Hoří“
 3. svoláním členů jednotky mobilními telefony

Čl. 10
Seznam sil a prostředků jednotka požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 2.

Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené Zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako Vyhlášky MV č. 246/2001 o požární prevenci.

Touto vyhláškou se ruší původní požární řád obce.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

starosta obce: Michal Polanský 
místostarosta: 


Vyvěšeno : ……………………………
Sňato ……………………………….


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/ 2005

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Milešovice.

Počty a zařazení dle vyhl. 247)

Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů
Minimální počet členů v pohotovosti
MILEŠOVICE
JPO /III
19
6

 

Vybavení JSDH obce technickými prostředky

Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
DVS A 30
1
PPS 12
1

 

V Milešovicích dne 18. 4. 2005

 

Schválil:
starosta obce: Michal Polanský


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/ 2005

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce a právnické a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
 2. V případě vzniku požárů nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany :

Vše dle výpisu z PPP okresu

Obec
první stupeň
druhý stupeň
třetí stupeň
Milešovice
 
SDH Otnice
II
SDH Slavkov
III
SDH Vyškov
III
SDH Milešovice
III
SDH Újezd u Brna
III
SDH Bučovice
III
PS Slavkov
I
SDH Rousínov
III
SDH Nesovice
III
SDH Křenovice
III
SDH Sokolnice
II
SDH Ivanovice n/H
III
 
 
PS Bučovice
I
PS Pozořice
I
 
 
PS Vyškov
I
 

 

 

V Milešovicích dne 18. 4. 2005


Schválil:
starosta obce: Michal Polanský

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti