Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Obec Milešovice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2007, o místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 15. prosince 2008, usnesením č. 15/2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se v článku 3 odst. 1 mění takto:

Čl. 3 odst. 1 nově zní:

  1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 písm.a) a b) této vyhlášky činí 430 Kč a je tvořena:
    1. z částky 180 Kč za kalendářní rok a 
    2. z částky 250 Kč za kalendářní rok, tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily 258.970 Kč a byly rozúčtovány takto:
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2007 – 258.970 Kč
počet poplatníků – 671 Kč
náklady na jednu osobu – 386 Kč

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009

 

starosta: Michal Polanský

místostarosta: Václav  Kratochvíl                                                                               

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti