Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MILEŠOVICE č. 2/2005,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2005, o požárním řádu obce Milešovice.

 

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 20. června 2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“ ) :

Čl. I.

 1. Článek 2 odst. 3 písm. b) obecně závazné vyhlášky obce Milešovice č. 1/2005, o požárním řádu obce Milešovice ( dále jen „vyhláška č.1/2005“ ) se nahrazuje novým zněním: 
  „K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.“
   
 2. Ustanovení „Pokud stanovená a schválená opatření nebudou při akci plněna, může majitel objektu nebo kontrolní orgán státní správy ( SPD HZS ) nařídit pořadateli vyloučení z používání požárně nebezpečných technologií nebo uložit pořadateli vyloučení z používání požárně nebezpečných technologií nebo uložit pořadateli akci ukončit.“ ve znění článku 3 odst. 4 vyhlášky č. 1/2005 se vypouští.
   
 3. Článek 7 odst. 1 vyhlášky č. 1/2005 zní : „Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah : hydrantová síť veřejného vodovodu VaK Vyškov, požární nádrž – kapacita 10m³.
   
 4. Ustanovení „zdrojů vody pro hašení“ a „ke zdrojům vody pro hašení“ ve znění odstavců 2 a 3 článku 7 vyhlášky č. 1/2005 se nahrazují ustanoveními „zdrojů vody pro hašení požárů“ a „ke zdrojům vody pro hašení požárů“.
   
 5. Článek 9 vyhlášky č. 1/2005 zní : „Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí požární sirénou.“
   
 6. Ustanovení „Vše dle výpisu z PPP okresu.“ ve znění přílohy č. 2 k vyhlášce č.1/2005 se nahrazuje ustanovením „Vše dle výpisu z PPP kraje.“
   
 7. Ostatní ustanovení vyhlášky č. 1/2005 zůstávají beze změny.
   

Čl. II.

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

 

starosta obce: Michal Polanský
místostaroska: Mgr. Hana Třetinová 

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2005
Sejmuto dne: 7. 7. 2005

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti