Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

OBEC MILEŠOVICE

Zastupitelstvo obce Milešovice

Obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 2/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 4. 11. 2019 usnesením
č. 6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Milešovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad Milešovice.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3  

Veřejná prostranství

            Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

           

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
V ohlášení poplatník uvede[4]

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů  ode dne, kdy nastala.[6]
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ………………………………………………………………………………….10,- Kč,
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje…..…10,- Kč,
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.............................10,-  Kč,
za provádění výkopových prací .................................................................... 1,-  Kč,
za umístění stavebních zařízení ..................................................................  4,-    Kč,
za umístění reklamních zařízení ................................................................  10,-   Kč,
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................10,-   Kč,
za umístění zařízení cirkusů ........................................................................10,-    Kč,
za umístění skládek .......................................................................................1,-   Kč,
za vyhrazení trvalého parkovacího místa ......................................................4,-   Kč,
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ....................................10,-   Kč,
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .................................10,-   Kč,
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ..................................10,-   Kč,
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.................................................................................................................10,-   Kč.

 

 

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

..................................................................................................2.000,-   Kč/týden.

 

(3)    Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí

        poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2.               

                                                                        Čl. 6

Splatnost poplatku

 

Poplatek ve stanovené výši je splatný:

při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství

Poplatek stanovený paušální částkou je splatný v den zahájení užívání.
Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7

Osvobození

Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

Od poplatku se dále osvobozují:

TJ SOKOL Milešovice
SDH Milešovice
akce, které pořádají zájmové organizace se sídlem v obci a organizace zřízené obcí

 

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst.1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit nejpozději v den zahájení užívání.

(5)     V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[9]

Čl. 8

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[11]

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

   Michal Rodr   místostarosta                                                                    

  Ing. Bohdan Tišer   starosta

        

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 11. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 21. 11. 2019

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti