Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
06.05. - 06.05.2017
Pozvánka na zábavné odpoledne ve středověkém duchu pro děti i dospělé

27.05. - 28.05.2017
Květnové hody

29.07. - 30.07.2017
Anenské hody

19.08. - 19.08.2017
Letní kino

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Kamenictví G.A.L.
 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás přijímá objednávky na veškeré...
Pálení čarodějnic
 Srdečně zveme všechny dospělé a děti na tradiční Pálení čarodějnic, které se uskuteční v neděli 30. 4. 2017 v 17:30h v...
Zápis dětí do MŠ Milešovice
 Ředitelka ZŠ a MŠ Milešovice oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 10. 5. 2017 od...
Nejdůležitější předpisy

Hospodaření obce a z toho vyplývající hospodářské operace a související zákony

pro jednání a rozhodování obce a OÚ:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

 • zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě, v platném znění

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 40/2003 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 • zákon č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

 • vyhláška č. 357/2008 Sb., o cestovních náhradách (sazba náhrady za používání vozidel a průměrná cena pohonných hmot)

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ….., v platném znění

 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

 • všechny platné obecně závazné vyhlášky Obce Milešovice

   

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva obce, o starostovi, místostarostovi a výborech.

Jmenované zákony jsou k dispozici na Obecním úřadě v Milešovicích v době úředních hodin.