Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
30.04. - 30.04.2017
Pálení čarodějnic

19.08. - 19.08.2017
Letní kino


Hlášení rozhlasu
Řeznictví a uzenářství D-maso Blažovice
Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat každý pátek v 7:00 hod. u Obecního úřadu ČERSTVÉ...
Nabídka práce - servírka/číšník
Restaurace U Kostela, Újezd u Brna přijme servírku/číšníka na plný nebo částečný úvazek a brigádu. Praxe...
MUDr. Pikolon - dovolená
 MUDr. Jan Pikolon oznamuje pacientům, že ve čtvrtek 23. a v pátek 24.3.2017 NEORDINUJE.  ...
Pozvánka na jarní výstavu - Křenovice
 Obec Křenovice pořádá ve dnech 25. - 26. 3. 2017 v době od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 17:30 jarní výstavu ve společenském sále na...
Nejdůležitější předpisy

Hospodaření obce a z toho vyplývající hospodářské operace a související zákony

pro jednání a rozhodování obce a OÚ:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

 • zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě, v platném znění

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 40/2003 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 • zákon č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

 • vyhláška č. 357/2008 Sb., o cestovních náhradách (sazba náhrady za používání vozidel a průměrná cena pohonných hmot)

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ….., v platném znění

 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

 • všechny platné obecně závazné vyhlášky Obce Milešovice

   

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva obce, o starostovi, místostarostovi a výborech.

Jmenované zákony jsou k dispozici na Obecním úřadě v Milešovicích v době úředních hodin.