Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Základní informace

Popis organizační struktury Obce Milešovice

Obec spravuje své náležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Řídí se zákony a právními předpisy ( obecně závaznými vyhláškami ) vydanými na základě příslušných zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.

Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad

Orgány zastupitelstva obce jsou: kontrolní a finanční výbor, sociální a kulturní komise

Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby.

Zastupitelstvo obce má 7 členů, je nejvyšším orgánem obce, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce dle § 35 odst. 1 a je mu vymezena pravomoc dle Dílu 2 Hlavy IV zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho jednání upravuje Jednací řád.


Starosta a místostarosta

Starosta Michal Polanský byl zvolen  zastupitelstvem obce na  zasedání dne 3.11. 2014.
Starosta zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.

Místostarosta Ing. Bohdan Tišer byl zvolen zastupitelstvem obce na zasedání dne 3. 11. 2014. 
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.


Obecní úřad

Obecní úřad Milešovice (dále OÚ) tvoří starosta, místostarosta, účetní a administrativní pracovnice. V čele OÚ je starosta. OÚ plní v samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, pomáhá výborům v jejich činnosti a rozhoduje také o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.
 

Zaměstnanci

  • Ilona Ondrová – ekonomka obce 
  • Miroslav Hanák – technický pracovník
  • Lenka Elznerová - administrativní pracovnice

Organizační složky obce

Mezi organizační složky obce s právní subjektivitou patří Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, příspěvková organizace.
 

Složení zastupitelstva obce Milešovice

Zastupitelstvo obce Milešovice pro volební období 2014-2018

 

Michal Polanský

Ing. Bohdan Tišer

Radek Gamba

David Novák

Jana Floriánová

Romana Kratochvílová

Alena Freibergová