Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva za rok 2007

o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím


Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení

§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).

Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace,

o které byla požádána.

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:


1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve

smyslu ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné

podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce

Milešovice : www.milesovice.cz


2. Informace o poskytování informací v r. 2007 ve smyslu ustanovení § 18 zákona :


- počet podaných písemných žádostí o informace 0

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

- opis podstatných částí každého rozsudku 0

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto

zákona bez uvádění osobních údajů 0

- další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.


Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek obce a hlášením v místním rozhlase .


Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.V Milešovicích 28.02. 2008………………………….

Michal Polanský

starosta obce

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :