Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápisy z usnesení 2018

Zápis č. 1/2018

ZÁPIS č. 1/2018

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 15. 1. 2018 v 18.00 h v kanceláři OÚ

 

Přítomni: Michal Polanský, Jana Floriánová, Alena Freibergová, Radek Gamba, David Novák, Ing. Bohdan Tišer, Romana Kratochvílová

 

Ověřovatelé: David Novák, Jana Floriánová

Zapisovatelka: Romana Kratochvílová

Program:

  1. Zahájení

  2. Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3. Směrnice č. 1/2018 o cestovných náhradách

  4. Roční plán kontrol na rok 2018 – finanční výbor

  5. Roční plán kontrol na rok 2018 – kontrolní výbor

  6. Informace o plánovaných stavebních akcích v obci

  7. Různé

  8. Diskuze

  9. Závěr

                                                                                                              

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:00 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Záměr obce – prodej obecního pozemku p.č. 288/2

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 1. Zasedání v roce 2018

 

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Romanu Kratochvílovou, za ověřovatele navrhuje Davida Nováka a Janu Floriánovou.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Davida Nováka a Janu Floriánovou.

                                                                                             

Hlasování 7, 0, 0

 

3. Směrnice č. 1/2018 o cestovních náhradách

ZO projednalo Směrnici č. 1/2018 o cestovních náhradách.

 

Usnesení:

ZO schválilo Směrnici č. 1/2018 o cestovních náhradách.

 

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

 

4. Roční plán kontrol na rok 2018 – finanční výbor

ZO projednalo Roční plán kontrol finančního výboru na rok 2018.

 

Usnesení:

ZO schválilo Roční plán kontrol finančního výboru na rok 2018.

                                                                                             

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

 

5. Roční plán kontrol na rok 2018 – kontrolní výbor

ZO projednalo Roční plán kontrol kontrolního výboru na rok 2018.

 

Usnesení:

ZO schválilo Roční plán kontrol kontrolního výboru na rok 2018.

 

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0       

 

6. Informace o plánovaných stavebních akcích v obci

Starosta informoval o plánovaných akcích v roce 2018:

Oprava kapličky
Výstavba chodníku Homola – hřiště
Nátěr fasády OÚ
Okapy OÚ + sál

 

 

7. Záměr obce – prodej obecního pozemku p.č.288/2

ZO projednalo žádost Ing. Simony Laichmanové týkající se prodeje obecního pozemku p. č. 288/2 o výměře 38m2. Jedná se o pozemek rozdělený dle geometrického plánu č. 296-13/2015 z pozemku p.č. 288. Pozemky jsou zapsány na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 30. 11. 2017 do 16. 12. 2017.

 

Usnesení:

ZO schválilo prodej obecního pozemku p. č. 288/2 o výměře 38m2 v katastrálním území Milešovice Ing. Simoně Laichmanové. Jedná se o pozemek rozdělený dle geometrického plánu č. 296-13/2015 z pozemku p.č. 288. Pozemek je zapsán na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 30. 11. 2017 do 16. 12. 2017. Cena je stanovena dle vypracovaného znaleckého posudku č. 3765-004-2018 ve výši 286,47Kč bez DPH/m2. Výsledná cena po zaokrouhlení dle znaleckého posudku je 10.890,-Kč + 21% DPH. ZO pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

Hlasování 6, 1, 0

Proti hlasoval D. Novák.

 

8. Různé

a) Ředitelka ZŠ a MŠ Milešovice oznamuje uzavření provozu MŠ během jarních prázdnin od 5. 2. 2018 do 9. 2. 2018 a o velikonočních prázdninách dne 29. 3. 2018.

 

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 1. Zasedání ZO v roce 2018 v 19.20 hod.

 

V Milešovicích 15. 1. 2018

 

Zapisovatelka:                                   R. Kratochvílová                     ……………………………

 

Ověřovatelé:                                     J. Floriánová                            ……………………………

                                                          D. Novák                                .…………………………...

Starosta:                                           M. Polanský                             …………………………....              

 

 

Vyvěšeno: 16. 1. 2018                                                                      Sejmuto: 1. 2. 2018

 

 

Milešovice
©2006-2018 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix